Trang bị phòng xét nghiệm Lamp PCR tôm

 Toàn bộ thiết bị cho 1 phòng xét nghiệm Lamp PCR tôm khoảng 15 triệu đồng

Máy Li Tâm                                                        Pipet                                                           Máy ủ nhiệt

Tin khác

Đối tác

Copyright 2017 ADN LOCI